Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

BA THỨ CHƯA BUÔNG ĐƯỢC QUÝ VỊ CHÍNH LÀ PHÀM PHU, QUÝ VỊ CHƯA RA KHỎI LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

BA THỨ CHƯA BUÔNG ĐƯỢC QUÝ VỊ CHÍNH LÀ PHÀM PHU, QUÝ VỊ CHƯA RA KHỎI LỤC ĐẠO LUÂN HỒI
0