Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

❃ SỬA ĐỔI SÁM HỐI TỰ LÀM MỚI, TAI NẠN NÀY LIỀN ĐƯỢC TIÊU TRỪ

❃ KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI

❃ KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 2