Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

❀ SỬA ĐỔI SÁM HỐI TỰ LÀM MỚI, TAI NẠN NÀY LIỀN ĐƯỢC TIÊU TRỪ

❀ BA LOẠI NÀY ĐỀU LÀ MÔN SÁM HỐI CHÂN THẬT

❀ BA LOẠI NÀY ĐỀU LÀ MÔN SÁM HỐI CHÂN THẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BIẾT SÁM HỐI THÌ KHÔNG KHÓ

❀ BIẾT SÁM HỐI THÌ KHÔNG KHÓ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ CẢM ÂN, SỬA ĐỔI!

❀ CẢM ÂN, SỬA ĐỔI!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ ĐÂY GỌI LÀ CHÂN SÁM HỐI

❀ ĐÂY GỌI LÀ CHÂN SÁM HỐI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không