Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

SỬA ĐỔI SÁM HỐI TỰ LÀM MỚI, TAI NẠN NÀY LIỀN ĐƯỢC TIÊU TRỪ

BA LOẠI NÀY ĐỀU LÀ MÔN SÁM HỐI CHÂN THẬT

BA LOẠI NÀY ĐỀU LÀ MÔN SÁM HỐI CHÂN THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BIẾT SÁM HỐI THÌ KHÔNG KHÓ

BIẾT SÁM HỐI THÌ KHÔNG KHÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CẢM ÂN, SỬA ĐỔI!

CẢM ÂN, SỬA ĐỔI!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÍNH MÌNH NHẤT ĐỊNH BIẾT SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG

CHÍNH MÌNH NHẤT ĐỊNH BIẾT SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY GỌI LÀ CHÂN SÁM HỐI

ĐÂY GỌI LÀ CHÂN SÁM HỐI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không