Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC ĐỐI VỚI PHÁP THẾ GIAN VÀ XUẤT THẾ GIAN, QUÝ VỊ SẼ GIẢI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC ĐỐI VỚI PHÁP THẾ GIAN VÀ XUẤT THẾ GIAN, QUÝ VỊ SẼ GIẢI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI LỤC ĐẠO
0