Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHẢI HÀNG PHỤC ĐƯỢC TẬP KHÍ PHIỀN NÃO, PHẢI HÀNG PHỤC ĐƯỢC ÁC NIỆM

CÒN CÓ GÌ MÀ CHẲNG BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC

CÒN CÓ GÌ MÀ CHẲNG BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG TẠO NGHIỆP NỮA, TRIỆT ĐỂ BUÔNG XUỐNG RỒI

KHÔNG TẠO NGHIỆP NỮA, TRIỆT ĐỂ BUÔNG XUỐNG RỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ CHƯA ĐOẠN ĐƯỢC TẬP KHÍ VÔ THỈ, VÔ MINH

VÌ CHƯA ĐOẠN ĐƯỢC TẬP KHÍ VÔ THỈ, VÔ MINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẬP KHÍ PHIỀN NÃO NẶNG, DÙNG PHƯƠNG PHÁP NÀY RẤT HAY

TẬP KHÍ PHIỀN NÃO NẶNG, DÙNG PHƯƠNG PHÁP NÀY RẤT HAY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG TẬP KHÍ PHIỀN NÃO XUỐNG, TÁNH ĐỨC SẼ TRỞ LẠI

BUÔNG TẬP KHÍ PHIỀN NÃO XUỐNG, TÁNH ĐỨC SẼ TRỞ LẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không