Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHẢI HÀNG PHỤC ĐƯỢC TẬP KHÍ PHIỀN NÃO, PHẢI HÀNG PHỤC ĐƯỢC ÁC NIỆM

CÁCH KHẮC PHỤC PHIỀN NÃO TẬP KHÍ

CÁCH KHẮC PHỤC PHIỀN NÃO TẬP KHÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 3
PHIỀN NÃO TẬP KHÍ QUÁ SÂU QUÁ NẶNG

PHIỀN NÃO TẬP KHÍ QUÁ SÂU QUÁ NẶNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẬP KHÍ ĐANG LÀM CHỦ, TẬP KHÍ ĐANG THAO TÚNG

TẬP KHÍ ĐANG LÀM CHỦ, TẬP KHÍ ĐANG THAO TÚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẬP KHÍ KHÔNG DỄ ĐOẠN

TẬP KHÍ KHÔNG DỄ ĐOẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ THẤY NGHIỆP LỰC TẬP KHÍ THẬT ĐÁNG SỢ

QUÝ VỊ THẤY NGHIỆP LỰC TẬP KHÍ THẬT ĐÁNG SỢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY ĐỀU LÀ PHIỀN NÃO TẬP KHÍ NGHIÊM TRỌNG

ĐÂY ĐỀU LÀ PHIỀN NÃO TẬP KHÍ NGHIÊM TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không