Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

❃ CÁC THIÊN TAI, THẢM HOẠ CỦA THẾ GIỚI NÀY TỪ ĐÂU MÀ RA?

❃ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

❃ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây, Cư Sĩ Phước Tịnh, Cư Sĩ Mộ Tịnh

Số bài: 3
❃ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

❃ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 7
❃ PHÓNG VIÊN PHỎNG VẤN PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❃ PHÓNG VIÊN PHỎNG VẤN PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 2
❃ CHIA SẺ VỀ BÍ MẬT CỦA NIỆM LỰC

❃ CHIA SẺ VỀ BÍ MẬT CỦA NIỆM LỰC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

Số bài: 10
❃ HỌC VI NHÂN SƯ, HÀNH VI THẾ PHẠM

❃ HỌC VI NHÂN SƯ, HÀNH VI THẾ PHẠM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 17
❃ NHÂN LOẠI LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI MẶT VỚI TAI NẠN? - PHẦN THƯỢNG

❃ NHÂN LOẠI LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI MẶT VỚI TAI NẠN? - PHẦN THƯỢNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây, Cư Sĩ Phước Tịnh, Cư Sĩ Mộ Tịnh

Số bài: 8
❃ NGỪA QUẤY DỨT ÁC

❃ NGỪA QUẤY DỨT ÁC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ BÀI KHAI THỊ TRONG ĐẠI LỄ TẾ TỔ 11 - 06 - 2017

❃ BÀI KHAI THỊ TRONG ĐẠI LỄ TẾ TỔ 11 - 06 - 2017

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ LÀM THẾ NÀO CỨU VÃN PHONG HÓA XÃ HỘI?

❃ LÀM THẾ NÀO CỨU VÃN PHONG HÓA XÃ HỘI?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ LÀM SAO THẾ GIỚI HÒA BÌNH?

❃ LÀM SAO THẾ GIỚI HÒA BÌNH?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

❃ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ĐẠI NẠN TRƯỚC MẮT QUAY ĐẦU LÀ BỜ

❃ ĐẠI NẠN TRƯỚC MẮT QUAY ĐẦU LÀ BỜ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

❃ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI

❃ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN?

❃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ