Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

❀ CÁC THIÊN TAI, THẢM HOẠ CỦA THẾ GIỚI NÀY TỪ ĐÂU MÀ RA?

❀ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

❀ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 7
❀ CHUNG SỐNG HÒA BÌNH, ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG

❀ CHUNG SỐNG HÒA BÌNH, ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây