Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

CÁC THIÊN TAI, THẢM HOẠ CỦA THẾ GIỚI NÀY TỪ ĐÂU MÀ RA?

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 7
CHUNG SỐNG HÒA BÌNH, ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG

CHUNG SỐNG HÒA BÌNH, ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐEM Ý NGHĨ THAY ĐỔI LẠI, THÌ TAI NẠN KHÔNG CÒN NỮA

ĐEM Ý NGHĨ THAY ĐỔI LẠI, THÌ TAI NẠN KHÔNG CÒN NỮA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ NGUYÊN NHÂN CHIÊU ĐẾN THIÊN TAI NHÂN HỌA!

ĐÂY LÀ NGUYÊN NHÂN CHIÊU ĐẾN THIÊN TAI NHÂN HỌA!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không