Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

CÁI GÌ GỌI LÀ ĐẠI THIỆN CĂN, ĐẠI PHƯỚC ĐỨC?

CÁI GÌ GỌI LÀ ĐẠI THIỆN CĂN, ĐẠI PHƯỚC ĐỨC?
0