Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

CĂN NGUYÊN CỦA KHỔ Ở ĐÂU? CĂN NGUYÊN LÀ Ở LỤC ĐẠO

CĂN NGUYÊN CỦA KHỔ Ở ĐÂU? CĂN NGUYÊN LÀ Ở LỤC ĐẠO
0