Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DẬP TẮT THAM SÂN SI, VẬY LÀ THIÊN TAI KHÔNG CÒN NỮA

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ,

DẬP TẮT THAM SÂN SI,

VẬY LÀ THIÊN TAI KHÔNG CÒN NỮA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Các nhà lượng tử lực học cận đại nói với chúng ta, chúng ta khởi tâm động niệm tất cả vật chất đều biết được. Thí nghiệm của Tiến Sĩ Giang Bổn người Nhật là dùng nước, nước biết nhìn, biết nghe, chúng ta khởi tâm động niệm nó biết, đây là thí nghiệm ông ấy làm đã mười mấy năm, là thật không phải là giả dối.

Ông đã có rất nhiều lần báo cáo trước Liên Hợp Quốc, tôi đã hai lần tham quan phòng thí nghiệm của ông, chúng tôi cũng là bạn thân. 

Các nhà khoa học lượng tử nói với chúng tôi không những là nước mà bất kỳ vật chất nào, một hạt cát bụi, Phật nói cho chúng ta, các nhà khoa học cũng thừa nhận, mỗi một tế bào, mỗi một sợi lông trên thân thể chúng ta, đều có thể cảm thọ được những tin tức môi trường bên ngoài.

Cũng chính là nói tất cả ý niệm tâm thái của con người, tất cả đều có thể cảm thọ được. Tâm thái tốt, phản ứng vô cùng đẹp đẽ. Tâm thái không tốt phản ứng cũng rất không tốt. Cho nên sân nhuế cảm ứng đến là hỏa tai, nhiệt độ trái đất không ngừng tăng lên. Giới khoa học cũng bó tay hết cách.

Phật có cách, Phật dùng cách thức gì?

Chỉ cần người người đều không nóng giận, nhiệt độ trái đất liền hạ xuống. Sân nhuế cảm ứng đến. Chúng ta những người học Phật biết được nếu như nổi nóng một lần, Quý Vị xem xem, ngày nay lại tạo nghiệp rồi, nhiệt độ trái đất tăng cao ta cũng có phần.

Ngu si chiêu cảm đến là phong tai, cống cao ngã mạn chiêu cảm đến là địa chấn, những điều này trong Kinh Phật đã nói. Quý Vị liền hiểu được những tai nạn này toàn là tâm thái bất thiện của chúng ta chiêu cảm đến. Cho nên Phật dạy chúng ta bí quyết tiêu tai miễn nạn rất đơn giản, mọi người đều biết, nhưng không dùng đến.

Chỉ có hai câu nói: Cần tu Giới Định Huệ, dập tắt tham sân si, vậy là thiên tai không còn nữa.

Đối với bản thân chúng ta nếu như Quý Vị thực sự làm được rồi, tham sân si là gì?

Ba độc. Tất cả những vi rút căn bản nếu như tham sân si không còn nữa, trong tâm chúng ta không có vi rút, những vi khuẩn bên ngoài như thế nào cũng không thể lây nhiễm, Quý Vị sẽ không bị bệnh tật gì cả.

Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, đây là chân tướng sự thật. Trên thực tế Phật giảng rất rõ ràng, vi rút có năm loại, tham, sân, si, mạn, nghi. Ngạo mạn, hoài nghi, hoài nghi này là hoài nghi đối với Thánh Giáo. Đây là gốc thật của năm độc. Nhân gặp được duyên bịnh liền phát tác.

Duyên là gì?

Duyên có hai loại, có nội ngoại. Duyên ở bên trong là oán hận não nộ phiền. Đây là tâm trạng, tâm trạng bất lương.

Bên ngoài là gì?

Tài sắc danh thực thùy làm cho tham, sân, si, mạn, nghi của Quý Vị bị lôi ra, xong rồi, Quý Vị liền mắc bệnh, bệnh là đến như vậy. Cách trị liệu thượng thượng thừa là làm cho nguyên nhân của bệnh tiêu trừ, tức là đoạn tận tham, sân, si, mạn, nghi, vậy là bệnh gì cũng không sinh nữa.

Hạ sách là Quý Vị phải viễn ly những duyên của nó. Nguyên nhân bệnh có rồi, nhất định không được tiếp cận với duyên này. Bên trong luôn duy trì tâm tình nhu hòa, không khởi oán hận não nộ phiền. Bên ngoài vĩnh viễn xa rời tài sắc danh thực thùy. Nội ngoại duyên đều viễn ly cũng được.

Nhưng chúng ta xem người hiện tại, họ không những không rời, mà họ vô cùng thân cận, vậy thì phiền phức đến rồi. Cho nên Quý Vị nhìn người thế gian này những bệnh tật rất kỳ quái, xem môi trường cư trú thiên tai liên miên, do trái ngược với tánh đức.

Cho nên chúng ta thấy Chư Phật Bồ Tát tự tại. Hai câu dưới đây nói rất hay, như Phật chiếu tướng thế gian, thường trú tự tịch diệt, nghĩa là thế gian tự tại. Những điều này chúng ta nên học tập.

Vì sao vậy?

Trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói tất cả chúng sanh vốn là Phật, vậy nếu chúng ta hỏi hiện tại có phải là Phật không?

Là Phật. Chẳng qua hiện tại là Phật hồ đồ, là vị Phật mê hoặc điên đảo, chưa giác ngộ. Những lời này đều là thật, không phải là giả.

Vì sao vậy?

Quý Vị có Phật Tánh, đang tiếc là mê rồi nên trở thành phàm phu. Lúc nào giác ngộ, lúc nào Quý Vị quay đầu, Quý Vị liền trở về tự tánh. Trở về tự tánh là Phật, là Bồ Tát.

Phật Bồ Tát Quý Vị xem xem chiếu tướng thế gian, chiếu là gì?

Trí tuệ khởi tác dụng, chiếu thế gian, không phải phiền não. Tác dụng của phiền não là nhiễm ô tướng thế gian.

Nó vì sao mà có thể chiếu?

Thường trú tự tịch diệt. Tự tịch diệt, tự là tự tánh. Vốn là tướng tịch diệt, thanh tịnh tịch diệt, vốn là như vậy. Trong Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán của Quốc Sư Hiền Thủ Quý Vị xem đoạn thứ nhất nói, tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đó chính là thường trụ tự tịch diệt, đây là chân tâm.

Trong chân tâm không có ý niệm. Nó không phải là vật chất, cũng không phải tinh thần, nó ở khắp mọi nơi, nó có mặt mọi lúc, là bản thể của muôn sự vật. Muôn sự muôn vật là do nó biến hiện ra, không có nó, bất cứ pháp nào cũng không thể tồn tại. Hơn nữa xuất hiện là nhất thời đốn hiện.

Kinh này giảng đến cuối cùng chúng ta sẽ nói đến Pháp Thân, chúng tôi sẽ dùng thêm chút thời gian giảng cho Quý Vị thế nào là Pháp Thân. Trên thực tế Pháp Thân chính là tự tánh. Đó là bản thể của Vũ Trụ vạn hữu, là vấn đề của triết học. Triết học hiện tại ở thế gian, đối với vấn đề này chưa làm rõ ràng.

Trong Phật Pháp Đại Thừa nói rất thấu triệt. Chúng ta hiểu rõ rồi, sẽ không còn vọng tưởng nữa, viễn ly vọng tưởng, khôi phục thanh tịnh, giống như trong đề Kinh này đã nói với chúng ta Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác. Đây chính là thường trú tự tại tịch diệt.

Giác đó chính là chiếu thế gian. Thanh tịnh bình đẳng là tướng tịch diệt, chúng ta có, không phải là không có. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần liền mê thất.

****