Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

❃ CHÂN THẬT CÓ THỂ TIÊU TRỪ TẤT CẢ TAI ƯƠNG

❃ NGHIỆP CHƯỚNG CÀNG NHẸ, TRÍ HUỆ CÀNG TĂNG

❃ NGHIỆP CHƯỚNG CÀNG NHẸ, TRÍ HUỆ CÀNG TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức