Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

❀ CHÂN THẬT CÓ THỂ TIÊU TRỪ TẤT CẢ TAI ƯƠNG

❀ CHÂN THẬT CÓ THỂ TIÊU TRỪ TẤT CẢ TAI ƯƠNG

❀ CHÂN THẬT CÓ THỂ TIÊU TRỪ TẤT CẢ TAI ƯƠNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không