Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

CHÂN THẬT CÓ THỂ TIÊU TRỪ TẤT CẢ TAI ƯƠNG

ĐÂY LÀ NHÂN DUYÊN HƯNG KHỞI CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT

ĐÂY LÀ NHÂN DUYÊN HƯNG KHỞI CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ NGUYÊN NHÂN CHIÊU ĐẾN THIÊN TAI NHÂN HỌA!

ĐÂY LÀ NGUYÊN NHÂN CHIÊU ĐẾN THIÊN TAI NHÂN HỌA!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHIỆP BẤT THIỆN, NHƯ ĐẠI THIÊN TAI GIÁNG XUỐNG

NGHIỆP BẤT THIỆN, NHƯ ĐẠI THIÊN TAI GIÁNG XUỐNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI ĐOAN CHÁNH TÂM NIỆM, NÊN THIÊN TAI KHÔNG CÒN

NGƯỜI ĐOAN CHÁNH TÂM NIỆM, NÊN THIÊN TAI KHÔNG CÒN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không