Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

CHÍNH CHÚNG TA NƯƠNG THEO GIỚI ĐỊNH HUỆ, NƯƠNG THEO TAM QUY NGŨ GIỚI

CHÍNH CHÚNG TA NƯƠNG THEO GIỚI ĐỊNH HUỆ, NƯƠNG THEO TAM QUY NGŨ GIỚI
0