Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

CHỨNG QUẢ A LA HÁN, VĨNH VIỄN THOÁT LY LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

CHỨNG QUẢ A LA HÁN, VĨNH VIỄN THOÁT LY LUÂN HỒI LỤC ĐẠO
0