Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

CHÚNG SANH TRONG LỤC ĐẠO, LỤC ĐẠO LÀ KHỔ NHẤT

CHÚNG SANH TRONG LỤC ĐẠO, LỤC ĐẠO LÀ KHỔ NHẤT
0