Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

CHÚNG TA KHÔNG CÓ TIỀN, KHÔNG CÓ PHƯỚC BÁO, A DI ĐÀ PHẬT CÓ TIỀN, CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO

CHÚNG TA KHÔNG CÓ TIỀN, KHÔNG CÓ PHƯỚC BÁO, A DI ĐÀ PHẬT CÓ TIỀN, CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO
0