Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

ĐẠO TRÀNG HIỆN GIỜ NGƯỜI THẬT TU RẤT ÍT. TÂM KHÔNG ĐẠT NƠI ĐẠO, VẬY THÌ LẤY ĐÂU RA PHƯỚC?

0