Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

✯ ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN CÓ ĐẦY ĐỦ

✯ BUÔNG XUỐNG LÀ TRỞ VỀ TỰ TÁNH

✯ BUÔNG XUỐNG LÀ TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ CHƯ VỊ TỔ SƯ THƯỜNG NÓI TIÊU QUY TỰ TÁNH

✯ CHƯ VỊ TỔ SƯ THƯỜNG NÓI TIÊU QUY TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

✯ CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG DAO ĐỘNG

✯ ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG DAO ĐỘNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ ĐÓ CHÍNH LÀ MINH ĐỨC Ở TRONG TỰ TÁNH

✯ ĐÓ CHÍNH LÀ MINH ĐỨC Ở TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ HỌ NGÀY CÀNG GẦN VỚI TỰ TÁNH

✯ HỌ NGÀY CÀNG GẦN VỚI TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không