Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

ĐÂY LÀ NGUYÊN NHÂN CHIÊU ĐẾN THIÊN TAI NHÂN HỌA!

ĐÂY LÀ NGUYÊN NHÂN CHIÊU

ĐẾN THIÊN TAI NHÂN HỌA!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chúng ta nghĩ đến nỗi lo buồn của Khổng Lão Phu Tử, hiện nay chúng ta nhìn thấy rồi. Nỗi lo buồn của Phu Tử là học rồi mà không giảng, có lỗi mà không thể sửa chữa. Hai câu nói này của Ngài là lời vàng ngọc. Dạy học là phát huy giáo dục Thánh Hiền, có lỗi thì tập tức phải sửa, đây chính là hành vi phù hợp nghĩa lý.

Học rồi không giảng, ai hiểu được nghĩa, ai hiểu được lý?

Có lỗi không những không thể sửa, cho rằng cái lỗi này là thiện, là việc tốt, vậy có nguy hiểm không?

Cho nên dưới đây ông nói một câu: Dĩ ác vi năng, nhẫn tác tàn hại. Đây là điều mà chúng ta trong xã hội ngày nay nhìn thấy phổ biến. Ngày nay nếu như bạn nói đến đạo Thánh Hiền, người thế gian nhìn thấy, nghe thấy, chê cười khinh bỉ bạn, nói bạn lạc hậu, bạn không hợp thời đại, hoàn toàn không thể tiếp nhận.

Cho nên tranh nhau đi tạo ác nghiệp, ở trong tâm tự tư tự lợi, tham sân si mạn mỗi ngày tăng trưởng, trong đời sống có thể nói là không ác nào không tạo, như vậy mới cảm nên tai nạn lớn hiện tiền, thiên tai nhân họa.

Nhân họa, hiện nay chúng ta biết rồi, đó là chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân hoàn toàn không giống như trước đây. Loại chiến tranh hạt nhân này chính là tiểu tam tai mà trong Kinh Phật nói. Tiểu tam tai có thể đến trước kỳ hạn.

Lời tiên đoán cổ xưa của phương Tây, hiện nay trên thị trường có rất nhiều, quí vị rất dễ dàng nhìn thấy, họ nói năm hai ngàn, cuối thế kỷ này là ngày tận thế. Hôm kia, Hiệp Hội Hồi Giáo mời tôi đi diễn giảng, họ cũng đưa ra vấn đề này để hỏi tôi.

Họ hỏi: Trong Kinh Phật có phải cũng nói năm hai ngàn là ngày tận thế phải không?

Tôi trả lời với họ: Ngày tận thế là do người phương Tây nói, Cơ Đốc Giáo, Thiên Chúa Giáo nói, ở trong Phật Pháp không có nói.

Ở trong Phật pháp chỉ nói là có tai nạn, chứ không phải tận thế. Bởi vì pháp vận của Phật vẫn còn chín ngàn năm. Pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni là mười hai ngàn năm, hiện nay mới qua ba ngàn năm, phía sau còn chín ngàn năm. Nhưng mà tai nạn, chúng ta thử nghĩ có thể có.

Tại sao vậy?

Chúng ta biết được đạo lý của cảm ứng, gieo nhân thiện được quả thiện, gieo nhân bất thiện, chắc chắn sẽ có quả báo của bất thiện. Đây là nguyên nhân chiêu đến thiên tai nhân họa. Cho nên, học thì phải giảng. Chúng ta ở nơi đây phải nỗ lực mà đề xướng.

***