Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

ĐÂY LÀ NHÂN DUYÊN HƯNG KHỞI CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT

ĐÂY LÀ NHÂN DUYÊN HƯNG KHỞI

CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

 

Học Phật là học gì?

Trong Kinh Điển, chúng ta thường đọc thấy câu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 

Câu này cũng là tiếng Phạn dịch âm, có thể phiên dịch, nhưng vì sao chẳng dịch?

Do tôn trọng nên chẳng dịch, do nó là mục tiêu tu học chung cực của Quý Vị. Vì thế, giữ nguyên âm tiếng Phạn, nhằm tỏ ý tôn trọng.

Dịch sang tiếng Hán là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đó là tri kiến Phật mà chúng ta phải viên mãn. Trong ba giai đoạn này, trước hết là cầu Chánh Giác, giác ngộ, giác ngộ chính xác, chẳng lệch lạc, chẳng tà, đều là sẵn có trong tự tánh.

Làm thế nào để có thể thành Chánh Giác?

Chỉ cần chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, buông chấp trước xuống sẽ thành Chánh Giác. Thành Chánh Giác có một danh xưng học vị là A La Hán, Quý Vị chứng đắc A La Hán.

Vì thế, Quý Vị phải hiểu: Chứng đắc A La Hán là thành Chánh Giác. Trong khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, Quý Vị đạt tới giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là phải tiếp tục buông xuống, buông phân biệt xuống, phân biệt nhẹ hơn chấp trước, chấp trước rất nghiêm trọng.

Do chấp trước mới có Lục Đạo luân hồi. Buông chấp trước xuống, Lục Đạo chẳng còn nữa, đó gọi là vượt thoát Lục Đạo luân hồi, chẳng còn nữa, Lục Đạo chẳng có, là giả, giống như nằm mộng, tỉnh giấc thì mộng cảnh chẳng tồn tại nữa. 

Nếu Quý Vị buông phân biệt xuống, đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng phân biệt, cảnh giới của Quý Vị sẽ được nâng cao, chứng đắc Chánh Đẳng Chánh Giác. Chánh Đẳng Chánh Giác được gọi là Bồ Tát, là danh xưng của học vị thứ hai trong Phật Pháp, Quý Vị thành Bồ Tát.

Ai chẳng phải là Bồ Tát?

Hễ buông xuống sẽ là Bồ Tát. Học vị tối cao sẽ thêm chữ vô thượng vào đằng trước, tức Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, danh xưng của học vị này là Phật Đà.

Do vậy, trong Kinh Giáo Đại Thừa, Đức Phật thường nói: Hết thảy chúng sanh vốn là Phật, Quý Vị nói có đúng hay không?

Đúng. Chỉ cần Quý Vị buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, Quý Vị sẽ là Phật.

Chẳng buông xuống thì vẫn là Phật. Chẳng thể nói Quý Vị không phải là Phật, nhưng là một vị Phật có đèo thêm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Thật đấy, chẳng giả. Do vậy, Đức Phật chẳng dám khinh mạn ai.

Vì sao?

Ngài biết hết thảy đều là Phật. Phật Phật bình đẳng, Phật Phật tánh đức giao lưu.

Phật thấy hết thảy chúng sanh là Phật, nhưng chúng sanh thấy Phật cũng là chúng sanh, vì sao?

Họ có phân biệt. Dùng cái tâm phân biệt để nhìn Phật, dùng cái tâm chấp trước để nhìn Phật, cho nên khác nhau, thấy lầm rồi.

Do vậy, nếu Quý Vị hỏi: Ngày nào tôi sẽ thành Phật?

Rất đơn giản. Ngày nào Quý Vị thấy tất cả hết thảy chúng sanh đều là Phật, chúc mừng Quý Vị, Quý Vị đã thành Phật rồi.

Không chỉ Hữu Tình chúng sanh đều là Phật, mà cây cối, hoa, cỏ, núi sông, Đại Địa thảy đều là như vậy, chẳng có một pháp nào không phải, Quý Vị thành Phật rồi. Quý Vị vẫn thấy ưa thích cái này, thấy chán ghét cái kia, Quý Vị là Lục Đạo phàm phu.

Vì chuyện này mà Đức Phật xuất hiện trong cõi đời, giúp chúng ta là những vị Phật bị mê hoặc, điên đảo khôi phục bình thường. Đấy là nhân duyên hưng khởi của Chư Phật, Bồ Tát.

***