Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHẢI HÀNG PHỤC ĐƯỢC TẬP KHÍ PHIỀN NÃO, PHẢI HÀNG PHỤC ĐƯỢC ÁC NIỆM