Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

DO CHÚNG TA QUÊN MẤT TỰ TÁNH, LUÂN HỒI SANH TỬ TRONG THẾ GIỚI TA BÀ CHẲNG BIẾT LÀ BAO NHIÊU KIẾP

DO CHÚNG TA QUÊN MẤT TỰ TÁNH, LUÂN HỒI SANH TỬ TRONG THẾ GIỚI TA BÀ CHẲNG BIẾT LÀ BAO NHIÊU KIẾP
0