Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

DO TỰ TÁNH VÔ LƯỢNG NÊN CHƯ PHẬT BỒ TÁT, THANH VĂN CŨNG VÔ LƯỢNG

DO TỰ TÁNH VÔ LƯỢNG NÊN CHƯ PHẬT BỒ TÁT, THANH VĂN CŨNG VÔ LƯỢNG
0