Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

ĐỌC ĐẠI THỪA LÂU NGÀY, CHÚNG TA MỚI BIẾT PHẬT BỒ TÁT QUÁ TRÍ HUỆ, PHẬT BỒ TÁT QUÁ TỪ BI

ĐỌC ĐẠI THỪA LÂU NGÀY, CHÚNG TA 

MỚI BIẾT PHẬT BỒ TÁT QUÁ TRÍ HUỆ, 

PHẬT BỒ TÁT QUÁ TỪ BI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Cấp bậc hiện nay của chúng ta tâm thành kính là khó nhất, thật không phát ra được.

Không phát ra được có một cách, đọc nhiều Đại Thừa, vì sao không phát ra được?

Chúng ta đối với Đại Thừa nhận thức quá ít, tâm cung kính đối với Phật Bồ Tát không sanh khởi được. Đọc Đại Thừa lâu ngày chúng ta mới biết Phật Bồ Tát quá vĩ đại, Phật Bồ Tát quá Từ Bi. Phật Bồ Tát trí huệ vô lượng, thần thông vô cùng. Thật sự là thương yêu tất cả chúng sanh, toàn tâm toàn lực giúp tất cả chúng sanh, thành tựu tất cả chúng sanh.

Chúng sanh đáng thương vô tri không nghe lời, điều này cũng không thể trách mọi người, vì sao vậy?

Chúng ta từ nhỏ không dưỡng thành thói quen tôn trọng Tổ Tiên, tôn trọng Sư Trưởng, không có thói quen này.

Tôi rất may mắn sanh trưởng ở vùng nông thôn. Lúc nhỏ Cha Mẹ vẫn dạy, nhưng người thành thị đã không còn dạy, đều đã lãng quên. Vùng quê, vùng quê của chúng tôi hưởng vinh quang của Đồng Thành Phái. Lư Giang, Thư Thành, Đồng Thành.

Địa bàn này là nguồn gốc Đồng Thành Phái thời Minh Thanh, vì thế văn phong rất thịnh. Trẻ em ở nông thôn đều đi học, đều dùng từ đường làm lớp học, vì từ đường rất rộng rãi. Chỉ có xuân thu tế kỵ, một năm chỉ có hai lần tế tổ, bình thường đều để không, không dùng, nên dùng nơi này làm lớp học.

Thầy Giáo tư thục, Cha Mẹ vẫn nỗ lực dạy dỗ. Thầy dạy chúng tôi hiếu thảo Cha Mẹ, nói những câu chuyện về hiếu thân cho chúng tôi nghe. Cha Mẹ dạy chúng tôi Tôn Sư Trong Đạo. Đặc biệt là ngày đầu tiên đi học, phụ thân và thầy biểu diễn cho chúng tôi thấy, ấn tượng này rất sâu sắc.

Phương pháp biểu diễn này vẫn phải xem đến mấy lần, vì sao vậy?

Vì có học sinh mới đến. Khi chúng lạy thầy, học sinh cũ chúng tôi đứng một bên xem. Quý Vị thấy phụ thân họ dẫn họ đến lạy thầy.

Trong lễ đường, lễ đường chính là đại điện tế kỵ. Trong đó cúng một bài vị, bài vị lớn Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử chi thần vị, tôi nhớ rất rõ. Thầy đứng một bên, đứng bên bài vị, học sinh đứng hai bên. Giống như bên đông bên tây trong nhà Phật vậy, đứng ra hai bên.

***