Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

TRÍ HUỆ PHẬT BỒ TÁT KHẲNG ĐỊNH ĐỨC HẠNH CỦA CÁC NGÀI

HOẰNG PHÁP KHÓ, HỘ PHÁP CÒN KHÓ HƠN

HOẰNG PHÁP KHÓ, HỘ PHÁP CÒN KHÓ HƠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không