Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

ĐƯỢC HƯỞNG PHÚ QUÝ SẼ MÊ HOẶC, PHƯỚC BÁO HƯỞNG HẾT LẠI ĐOẠ LẠC

ĐƯỢC HƯỞNG PHÚ QUÝ SẼ MÊ HOẶC, PHƯỚC BÁO HƯỞNG HẾT LẠI ĐOẠ LẠC
0