Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHẬT ĐẠI TỪ BI, NGÀI LÀ BIỂN PHƯỚC ĐỨC

THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC TRÌ DANH ĐỀU GIỐNG NHƯ PHẬT

THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC TRÌ DANH ĐỀU GIỐNG NHƯ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC THÌ PHẢI TỪ BI

ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC THÌ PHẢI TỪ BI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI CHÂN TÍN THIẾT NGUYỆN, LÀ NGƯỜI CÓ PHƯỚC ĐỨC

NGƯỜI CHÂN TÍN THIẾT NGUYỆN, LÀ NGƯỜI CÓ PHƯỚC ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÚNG LÀ PHẬT A DI ĐÀ TỪ BI, TỪ BI ĐẾN TỘT CÙNG

ĐÚNG LÀ PHẬT A DI ĐÀ TỪ BI, TỪ BI ĐẾN TỘT CÙNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không