Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

GIÁO DỤC VỀ NHÂN QUẢ CỦA PHẬT GIÁO, NHO GIÁO, ĐẠO GIÁO