Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

HIỆN TẠI MÔI TRƯỜNG LỤC ĐẠO CHÚNG SINH CƯ TRÚ CHÍNH LÀ BÁT KHỔ, TAM ĐỘC

HIỆN TẠI MÔI TRƯỜNG LỤC ĐẠO CHÚNG SINH CƯ TRÚ CHÍNH LÀ BÁT KHỔ, TAM ĐỘC
0