Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

HỌ CHƯA RA KHỎI LỤC ĐẠO, NHƯNG ĐÂY CHÍNH LÀ QUẢ VỊ THỨ BA

HỌ CHƯA RA KHỎI LỤC ĐẠO, NHƯNG ĐÂY CHÍNH LÀ QUẢ VỊ THỨ BA
0