Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

HỌ ĐẾN TÌM QUÝ VỊ SIÊU ĐỘ, HỌ PHẢI CÓ PHƯỚC BÁO LỚN

HỌ ĐẾN TÌM QUÝ VỊ SIÊU ĐỘ, HỌ PHẢI CÓ PHƯỚC BÁO LỚN
0