Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

HỌ LÀ PHÀM PHU LỤC ĐẠO CHÍNH HIỆU

HỌ LÀ PHÀM PHU LỤC ĐẠO CHÍNH HIỆU
0