Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

HỌ PHẢI THÔNG QUA TRỜI TỨ THIỀN MỚI RA KHỎI LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

HỌ PHẢI THÔNG QUA TRỜI TỨ THIỀN MỚI RA KHỎI LUÂN HỒI LỤC ĐẠO
0