Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

HƯ KHÔNG TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN? CŨNG TỪ TỰ TÁNH MÀ RA

HƯ KHÔNG TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN? CŨNG TỪ TỰ TÁNH MÀ RA
0