Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHỤC VỤ CHÍNH LÀ TU PHƯỚC, CHÍNH LÀ TẠO PHƯỚC

CÁI GÌ GỌI LÀ ĐẠI THIỆN CĂN, ĐẠI PHƯỚC ĐỨC?

CÁI GÌ GỌI LÀ ĐẠI THIỆN CĂN, ĐẠI PHƯỚC ĐỨC?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HIỆN THỜI ĐỨC CÒN CHẲNG CÓ, TU MỘT CHÚT PHƯỚC BÁO

HIỆN THỜI ĐỨC CÒN CHẲNG CÓ, TU MỘT CHÚT PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUYÊN NHÂN CHÚNG TA MẤT HẾT PHƯỚC BÁO

NGUYÊN NHÂN CHÚNG TA MẤT HẾT PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ MÌNH TU, TỰ MÌNH HƯỞNG THỤ, TU THIỆN ĐƯỢC PHƯỚC

TỰ MÌNH TU, TỰ MÌNH HƯỞNG THỤ, TU THIỆN ĐƯỢC PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không