Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

KHI HOÀN TOÀN BUÔNG BỎ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM, PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC THÌ LỤC ĐẠO THẬP PHÁP GIỚI KHÔNG CÒN

KHI HOÀN TOÀN BUÔNG BỎ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM, PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC THÌ LỤC ĐẠO THẬP PHÁP GIỚI KHÔNG CÒN
0