Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM THUẦN TỊNH, THUẦN THIỆN LÀM SAO MÀ CÓ TAI NẠN?

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM

THUẦN TỊNH, THUẦN THIỆN

LÀM SAO MÀ CÓ TAI NẠN?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Thật vậy. Quý Vị muốn hỏi tiền đồ của bản thân, không cần hỏi, chỉ hỏi tâm mình.

Quý Vị khởi tâm động niệm là gì?

Không cần hỏi việc kiết hung họa phước, Quý Vị hoàn toàn hiểu rõ, nếu như Quý Vị khởi tâm động niệm là thuần chánh, Quý Vị làm sao không tự tại được, làm sao mà không kiết tường được.

Quý Vị khởi tâm động niệm vẫn là có tư tâm của bản thân ở trong đó, đó chính là tai nạn. Điều này nói rất hay, làm cho Quý Vị thực sự giác ngộ. Pháp Sư Diệu Thiện Chùa Kim Sơn năm xưa, là một người rất tuyệt vời.

Tuy biểu diễn thì giống như Tế Công vậy, điên điên khùng khùng, nhưng nói cho Quý Vị vài câu rất có đạo lý ở trong đó. Điều này trong Thế Giới hiện tại này động loạn bất an, tai biến dị thường, mọi người đối với việc kiết hung họa phước đều rất quan tâm.

Chúng ta nếu như nghe được những lời khai thị của Phật sống Kim Sơn tâm liền vững vàng. Khởi tâm động niệm thuần tịnh thuần thiện. Quý Vị làm sao mà có tai nạn. Có lý gì lại như vậy.

***