Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

KHÔNG CHỈ VƯỢT THOÁT LỤC ĐẠO MÀ CÒN VƯỢT THOÁT MƯỜI PHÁP GIỚI

KHÔNG CHỈ VƯỢT THOÁT LỤC ĐẠO MÀ CÒN VƯỢT THOÁT MƯỜI PHÁP GIỚI
0