Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

LĂNG NGHIÊM ĐẠI ĐỊNH ĐƯỢC NÓI TRONG KINH THỦ LĂNG NGHIÊM CHÍNH LÀ TỰ TÁNH VỐN ĐỊNH

LĂNG NGHIÊM ĐẠI ĐỊNH ĐƯỢC NÓI TRONG KINH THỦ LĂNG NGHIÊM CHÍNH LÀ TỰ TÁNH VỐN ĐỊNH
0