Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

LÒNG NGƯỜI BẤT THIỆN, THÂN THỂ NHIỀU BỆNH TẬT, HOÀN CẢNH CƯ TRÚ NHIỀU THIÊN TAI, LÀ DO CẢM ỨNG MÀ RA

LÒNG NGƯỜI BẤT THIỆN, 

THÂN THỂ NHIỀU BỆNH TẬT, HOÀN

CẢNH CƯ TRÚ NHIỀU THIÊN TAI, 

LÀ DO CẢM ỨNG MÀ RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Người xưa nói: Đọc sách ngàn lần, tự thấy nghĩa của nó, không cần giảng giải, đọc thuộc. Cho nên khi học trường thái học Trung Quốc ngày xưa không có Trung Học, chỉ có tiểu học và thái học.

Mười ba tuổi học thái học, trong thái học Thầy Giáo giảng giải cho Quý Vị, cùng nghiên cứu thảo luận với Quý Vị. Những điển tịch quan trọng đều thuộc cả.

Ngày xưa sách rất ít, lên lớp không dùng sách, Thầy Giáo thuộc bài, học trò cũng thuộc, giảng đến trang thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy mọi người đều biết, tuyệt vời.

Vì sao vậy?

Vì người xưa khắc sách, khắc trên gỗ, mỗi hàng hai mươi chữ, mỗi trang mười hàng, không có dấu chấm câu, cho nên bất luận là nhà khắc chữ nào, trang thư mấy, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy tất cả đều giống nhau, toàn quốc thông dụng, chuẩn xác.

Sao chép cũng như vậy, một trang mười hàng, một hàng hai mươi chữ. Cho nên nói trang thứ mấy, hàng thứ mấy tra đều giống nhau.

Không như bây giờ, bây giờ mỗi phiên bản đều không giống nhau. Cho nên hiếu dưỡng Cha Mẹ, phụng sự Sư Trưởng là căn, là căn lớn bản lớn của pháp thế xuất thế gian. Người không hiếu Cha Mẹ, không kính Sư Trưởng, là hết cách rồi.

Có thể học những khoa học kỹ thuật của người phương Tây, gọi là khoa học kỹ thuật cao. Làm người mà không có đức hạnh, điều mà người xưa coi trọng nhất. Không có hiếu, để, trung, tín. Không có Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ.

Không có nhân ái, hòa bình, thì thiên hạ làm sao không loạn được?

Chẳng thể không loạn. Xã hội loạn, hoàn cảnh sống của chúng ta, trái đất nhiều thiên tai.

Vì sao vậy?

Bởi y báo chuyển theo chánh báo. Lòng người bất thiện, thân thể nhiều bệnh, hoàn cảnh cư trú nhiều thiên tai, là do cảm ứng mà ra. Loại cảm ứng này, ngày xưa cho rằng là thần thoại, người xưa tin tưởng như vậy. Bây giờ nhà khoa học chứng minh rồi, nhà lượng tử học chứng minh rồi.

Chúng ta khởi tâm động niệm thực sự có ảnh hưởng đến Sơn Hà Đại Địa, có ảnh hưởng đến hoa lá cỏ cây. Cho nên con người không được có niệm ác.

***