Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

CHÚNG SINH TRONG LỤC ĐẠO QUÁ ĐÁNG THƯƠNG, QUÁ KHỔ NÃO

QUY TẮC CHÍNH LÀ NỀN TẢNG CỦA LUÂN LÝ

QUY TẮC CHÍNH LÀ NỀN TẢNG CỦA LUÂN LÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HƯỞNG NIỀM VUI LUÂN LÝ NÀY HỌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC

HƯỞNG NIỀM VUI LUÂN LÝ NÀY HỌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LỤC ĐẠO CHÚNG SANH ĐỀU CHẤP TRƯỚC THÂN NÀY LÀ TA

LỤC ĐẠO CHÚNG SANH ĐỀU CHẤP TRƯỚC THÂN NÀY LÀ TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN THIÊN KHÔNG RA KHỎI LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

NHÂN THIÊN KHÔNG RA KHỎI LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ BẢN THÂN MONG CẦU TRÁNH TAI NẠN LÀ TÂM LUÂN HỒI

VÌ BẢN THÂN MONG CẦU TRÁNH TAI NẠN LÀ TÂM LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VŨ TRỤ NÀY LÀ TA

VŨ TRỤ NÀY LÀ TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HẬN TỔN THƯƠNG TÂM

HẬN TỔN THƯƠNG TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUỒN GỐC CỦA TRÍ HUỆ VÀ TRI THỨC KHÔNG GIỐNG NHAU

NGUỒN GỐC CỦA TRÍ HUỆ VÀ TRI THỨC KHÔNG GIỐNG NHAU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HẾT THẢY PHÁP ĐỀU CHẲNG RỜI KHỎI NHÂN DUYÊN

HẾT THẢY PHÁP ĐỀU CHẲNG RỜI KHỎI NHÂN DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÁC TẦNG BẬC CỦA GIẢI THOÁT

CÁC TẦNG BẬC CỦA GIẢI THOÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không