Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

CHÚNG SINH TRONG LỤC ĐẠO QUÁ ĐÁNG THƯƠNG, QUÁ KHỔ NÃO