Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

❃ CHÚNG SINH TRONG LỤC ĐẠO QUÁ ĐÁNG THƯƠNG, QUÁ KHỔ NÃO

❃ DO CHẤP TRƯỚC MÀ CÓ LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

❃ DO CHẤP TRƯỚC MÀ CÓ LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ HỌ LÀ PHÀM PHU LỤC ĐẠO CHÍNH HIỆU

❃ HỌ LÀ PHÀM PHU LỤC ĐẠO CHÍNH HIỆU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không