Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

❀ CHÚNG SINH TRONG LỤC ĐẠO QUÁ ĐÁNG THƯƠNG, QUÁ KHỔ NÃO