Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

CHÚNG SINH TRONG LỤC ĐẠO QUÁ ĐÁNG THƯƠNG, QUÁ KHỔ NÃO

CĂN NGUYÊN CỦA KHỔ Ở ĐÂU? CĂN NGUYÊN LÀ Ở LỤC ĐẠO

CĂN NGUYÊN CỦA KHỔ Ở ĐÂU? CĂN NGUYÊN LÀ Ở LỤC ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌ LÀ PHÀM PHU LỤC ĐẠO CHÍNH HIỆU

HỌ LÀ PHÀM PHU LỤC ĐẠO CHÍNH HIỆU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẬY HỌ TUYỆT ĐỐI KHÔNG THOÁI LUI ĐẾN LỤC ĐẠO

VẬY HỌ TUYỆT ĐỐI KHÔNG THOÁI LUI ĐẾN LỤC ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÀM PHU TRONG LỤC ĐẠO THỜI GIAN LÀ VÔ LƯỢNG KIẾP

PHÀM PHU TRONG LỤC ĐẠO THỜI GIAN LÀ VÔ LƯỢNG KIẾP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ TA CÓ CHẤP TRƯỚC NÊN MỚI CÓ LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

VÌ TA CÓ CHẤP TRƯỚC NÊN MỚI CÓ LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG SANH TRONG LỤC ĐẠO, LỤC ĐẠO LÀ KHỔ NHẤT

CHÚNG SANH TRONG LỤC ĐẠO, LỤC ĐẠO LÀ KHỔ NHẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không