Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

MÀ DO BÂY GIỜ NGƯỜI ĐOAN CHÁNH TÂM NIỆM, NÊN THIÊN TAI KHÔNG CÒN

MÀ DO BÂY GIỜ NGƯỜI ĐOAN CHÁNH

TÂM NIỆM, NÊN THIÊN TAI KHÔNG CÒN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Như bây giờ chúng ta dùng điện, Quý Vị xem điện là vật giống nhau. Nhưng ở ngọn đèn chiếu ánh sáng, lò sấy điện lại phát nhiệt, Ti vi nó lại hiện hình ảnh.

Đều là một loại điện, máy móc khác nhau thì tác dụng của nó sẽ không giống nhau, chính là tình trạng này. Năm căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân của chúng ta không giống nhau, bao gồm ý căn tức là lục căn, không tương đồng, toàn là trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh.

Ở trong sáu căn này phóng quang chấn động Đại Địa, ở mắt gọi là thấy, tai gọi là nghe, ở mũi gọi là ngửi, ở lưỡi gọi là nếm, ở thân gọi là xúc, ở ý gọi là tri, chính là như vậy. Là tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ Bát Nhã, nên nó đều gọi là trí thông.

Lại gọi là sanh tử trí thông, Thiên Nhãn lại gọi là sanh tử trí thông, sanh tử đều nhìn thấy. Quá khứ, hiện tại và vị lai,đặc biệt là nói đến vị lai, vị lai cũng nhìn thấy.

Đúng là kỳ lạ, vị lai còn chưa đến, làm sao họ thấy được?

Chúng ta làm sao để lý giải?

Họ thấy nhân trong hiện tại, nhân đó sẽ có hiện tượng liền thấy được quả của vị lai, là hôm nay nhìn thấy. Ngày mai ý niệm thay đổi, ngày mai quả của vị lai lại thay đổi, cho nên nó không nhất định.

Hiểu được đạo lý này, chúng ta thấy dự ngôn của Cổ Nhân, dự ngôn của Gassonet người pháp, đã mấy trăm năm, sáu trăm năm trước. Sáu trăm năm trước ông ta thấy được sự việc trên Địa Cầu hiện nay, ông thấy những thiên tai này.

Có khi điều ông ta thấy không đúng, đó là gì?

Những gì ông ta thấy là vào sáu trăm năm trước, nhưng chúng ta hiện nay tất cả pháp đều từ tâm tưởng sanh. Bây giờ tâm người, ý niệm đang biến hóa, khi biến hóa tướng bên ngoài liền biến hóa, tướng do tâm sanh.

Ông ta nhìn thấy rõ ràng là thiên tai, nhưng người bây giờ nghe đến thiên tai đều hồi tâm hướng thiện, mọi người đều niệm Phật, mọi người đều cầu nguyện, thiên tai không còn nữa.

Không phải ông ta thấy không chuẩn, quả thật ông thấy rất chuẩn xác, mà là do người bây giờ họ đoan chánh tâm niệm, nên thiên tai không còn, chính là như vậy. Vũ trụ giống như ống vạn hoa, thiên biến vạn hóa.

Lúc đó họ thấy là thật không hề giả, rất chính xác, nhưng ngày nay phải chăng giống như những gì họ nói?

Trong đó có biến hóa, họ không nắm bắt được sự biến hóa này, giống như bói toán vậy.

***