Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

MẤY ĐIỆU SEN THANH

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP HAI - ĐẠI SƯ ĐỨC THANH

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP HAI - ĐẠI SƯ ĐỨC THANH

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP BA - HÒA THƯỢNG ĐẾ NHÀN

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP BA - HÒA THƯỢNG ĐẾ NHÀN

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP NĂM - HÒA THƯỢNG TƯ NGẠN

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP NĂM - HÒA THƯỢNG TƯ NGẠN

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP SÁU - THIỀN SƯ CHÍ THIỆN

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP SÁU - THIỀN SƯ CHÍ THIỆN

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP BẢY - ĐẠI SƯ MẶC AM

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP BẢY - ĐẠI SƯ MẶC AM

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP TÁM - CƯ SĨ DƯƠNG KIỆT

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP TÁM - CƯ SĨ DƯƠNG KIỆT

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP CHÍN - CƯ SĨ VƯƠNG CỔ

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP CHÍN - CƯ SĨ VƯƠNG CỔ

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP MƯỜI - CƯ SĨ NGU THUẦN HY

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP MƯỜI - CƯ SĨ NGU THUẦN HY

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh