Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP MỘT - ĐẠI SƯ LIÊN DU HOẰNG TẾ

MẤY ĐIỆU SEN THANH

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh
 

TẬP MỘT

ĐẠI SƯ LIÊN DU HOẰNG TẾ
 

Hoằng Tế Đại Sư, họ Dao, tự Đồng Chu, Người ở Dư Diêu. Lúc thơ ấu, Ngài đã để chóp vào ở Chùa Bảo Tích trong thôn ấp. Năm mười sáu tuổi, mới hoàn toàn xuống tóc, thọ giới Sa Di. Tuổi đúng hai mươi, lại được thọ Cụ Túc Giới.

Đại Sư giữ luật rất nghiêm cẩn, nương theo Pháp Sư Bản Sơn Toàn học tập Thiên Thai giáo quán. Không bao lâu, sự tu học đã đến mức thông suốt tinh vi.

Ngài thường hành trì các sám pháp như: Tịnh Độ, Pháp Hoa, Kim Quang Minh. Một hôm trong định, Đại Sư thấy Tứ Minh Tôn Giả trao cho cây Tê Giác như ý, từ đó biện tài lưu loát như suối tuôn trào.

Đời nhà Nguyên, nhằm Thái Định ngươn niên, Ngài được mời Trụ Trì Chùa Viên Giác ở huyện Vạn Thọ. Năm sau, tại huyện Diêm Quan gần đó giông bão dữ dội, đê biển sắp bị sóng đánh vỡ, dân chúng quanh vùng đều nơm nớp e sợ.

Thừa Tướng Thoát Hoan cũng lo lắng, cho quan địa phương thân mời Đại Sư đến chỗ đê biển, lập Thủy Lục đại trai đàn để cầu nguyện. Ngài tới nơi, nhập từ tâm tam muội, lấy cát biển tụng Chú Đại Bi, rải dọc theo bờ đê. Gót chân đến đâu, đê điều nơi đó đều được ổn cố, sóng gió cũng dịu lần rồi dứt hẳn.

Mọi người đều khen tặng là thần kỳ!

Sau Đại Sư lần lượt chủ trì các ngôi đại già lam: Tập Khánh, Hiển Từ, Viên Thông. Lúc lớn tuổi lại trở về Chùa Bảo Tích ở quê nhà, chuyên tu Niệm Phật Tam Muội.

Niên hiệu Chí Chánh thứ mười sáu, ngày mùng ba tháng mười, Đại Sư cảm bệnh nhẹ, cho vời các đệ tử đến, khai thị về ý nghĩa duy tâm Tịnh Độ.

Trong chúng có kẻ chưa thông hiểu, Ngài cao giọng nghiêm trách nói: Bờ sanh tử rất nguy hiểm, khó nỗi ở yên, sao còn chưa tỉnh ngộ?

Nói xong, liền chấp tay niệm Phật mà hóa.

*