Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

MẤY ĐIỆU SEN THANH - TẬP SÁU - THIỀN SƯ CHÍ THIỆN

MẤY ĐIỆU SEN THANH

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh
 

TẬP SÁU

THIỀN SƯ CHÍ THIỆN
 

Chí Thiện Thiền Sư, người đời Thanh, chưa được rõ xuất xứ. Trong niên hiệu Đồng Trị Quang Chữ, Ngài mở pháp hóa nơi Chùa Hải Hội ở Lô Sơn.

Thiền Sư Đạo Hạnh cao siêu, bốn chúng ngưỡng mến nương về, là bậc danh đức ở miền Giang Tây trong thời cận đại. Sau khi ngộ suốt tâm tông, Ngài chuyển sang niệm Phật, sự tự tu và khuyên hóa người đều lấy Tịnh Độ làm nơi quy hướng.

Cho nên trong thời gian đó, cư dân nơi vùng núi ấy, người đều đeo chuỗi, nhà đều thờ Phật. Từ hạng nông công cho đến kẻ tiều phu mục đồng, khi rảnh việc phần nhiều ngồi nơi gốc cây hoặc trên tảng đá nhắm mắt niệm Phật, là điều thường thấy không ai còn lấy làm lạ. Di phong ấy đến nay vẫn còn nối tiếp lưu truyền.

Lúc lớn tuổi, Thiền Sư đem việc Chùa giao phó cho hàng cao đồ là Thanh Hư Hòa Thượng, còn mình thì ở nơi tịnh thất chuyên tu. Học chúng khi vào thất thỉnh ích, Ngài đều bảo tự tiện ngồi, rồi tùy cơ mà ứng đối chỉ dạy.

Có vị Tăng là Cẩm Phong, làm chức Tàng chủ coi kho vật thực trong Chùa, mỗi ngày cũng trồng rau bổ củi tham thiền niệm Phật, chúng đều xem như người thường. Một năm vào đầu mùa đông, Sư đến Phương Trượng xin nghỉ việc.

Thanh Hư Hòa Thượng dạy: Thường trụ mới khởi kỳ Phật Thất, ông chớ vội rời bỏ sớm, nên ở lại đây hết năm rồi sẽ đi!

Sư thưa: Thời kỳ đã đến, không thể chờ đợi.

Hòa Thượng bảo: Ta vì ông mà cầm lại. Cẩm Phong lễ tạ rồi lui ra. Sang xuân vào ngày mùng ba, Sư lại đến xin đi.

Hòa Thượng nói: Đầu năm mới ông đi chúng sẽ động niệm, nên nán lại đôi ba hôm nữa. Cẩm Phong lại lui ra.

Qua ngày mùng mười, Sư lên Phương Trượng kiên quyết xin đi và nói: Tôi cùng các bạn đồng tham sống chung với nhau đã lâu, nên có mối hậu tình. Qua tiết Nguyên Tiêu, phần đông Tăng Chúng sẽ tản đi du phương các nơi, về sau không còn có cơ duyên gặp gỡ.

Vì thế tôi muốn các đồng bạn đưa nhau một đoạn đường. Hòa Thượng nghe nói chấp thuận. Cẩm Phong một tạ, rồi sang yết kiến Ngài Chí Thiện.

Thiền Sư dự biết trước, để sẵn một chén nước trong vắt, dặn thị giả rằng: Nếu Cẩm Tàng chủ đến đây, bảo hãy uống chén nước này, không cần phải vào ra mắt. Thị giả đem điều ấy nói lại, Cẩm Phong bái lãnh mà uống. Đến giờ ngọ, sư vẫn theo Chư Tăng thọ trai.

Trai cúng xong, Hòa Thượng bạch với chúng rằng: Cẩm Tàng chủ sắp đi xa. Vậy sau giờ ngọ hai tiếng bảng, xin đại chúng đồng đắp y đem mõ nhỏ và khánh cùng đến liêu phòng tin đưa Tàng chủ. Chúng nghe nói hầu hết đều có vẻ ngơ ngác lấy làm lạ.

Đến giờ, Duy Na hướng dẫn Chư Tăng đến nơi, Cẩm Phong đã dọn thất trống trải sạch sẽ, chính giữa để bàn hương án thờ Phật, hai bên sắp chỗ ngồi cho đại chúng. Giây phút Hòa Thượng tới, Cẩm Phong cúi lạy, rồi hướng về Chư Tăng đảnh lễ.

Ngài Thanh Hư ân cần nói kệ phú pháp. Chừng đó đại chúng mới biết là Tàng chủ sắp viên tịch, sanh về Tây Phương. Sau khi Hòa Thượng lui ra, Duy Na cử xướng Kinh A Di Đà, Cẩm Phong về chỗ ngồi theo chúng mà trì tụng. Khi đến bài kệ tán tiếp sang niệm Phật, cây hương vừa cháy thêm độ một tấc, tiếng của sư thấp nhỏ lần, xâu chuỗi cầm nơi tay rơi xuống chiếu.

Vị Tăng ngồi gần bên dò thăm, rồi ra dấu Tàng chủ đă tắt hơi. Đại chúng không dám kinh động, vẫn niệm Phật như cũ. Một lúc, Cẩm Phong bỗng mở mắt, yêu cầu Chư Tăng luân phiên trợ niệm luôn một ngày đêm. Nói xong, Sư liền nhắm mắt đi thẳng. Năm Mậu Tuất trong niên hiệu Quang Chữ, Triều Đình thay đổi chính sách mới.

Ngài Chí Thiện than rằng: Thời kỳ Phật Pháp suy tàn đã đến, ta già rồi không làm sao cứu giúp được. Chỉ nguyện sớm sanh về Cực Lạc, sau khi chứng quả Vô Sanh, sẽ trở lại cõi này để hộ trì chánh giáo.

Nói xong, viết thơ gởi chư Đại Đức khắp nơi, ngỏ lời giã biệt. Bấy giờ Thanh Hư Hòa Thượng đang Trụ Trì tại Chùa Viên Thông ở Nam Xương, được tin thơ vội vã trở về. Khi Hòa Thượng vừa bước vào Chùa, thì Ngài Chí Thiện còn đang ngồi tựa án viết lời phú chúc.

Thấy Hòa Thượng, Thiền Sư chu tất công việc rồi cười bảo: Việc lớn đều giao phó hết cho ông. Ta đi đây. Nói xong ngồi ngay nơi tòa mà thoát hóa.

***